Súťaž o zavinovačku slovenského výrobcu gimme five

Zavinovačka s kokosovou vložkou od slovenského výrobcu gimme five.

Pravidlá Facebook súťaže

"SÚŤAŽ o zavinovačku slovenského výrobcu gimme five!“

 1. Organizátor súťaže a zmluvní partneri

Organizátorom súťaže „Zavinovačka slovenského výrobcu gimme five“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť ABC CONNECT s.r.o., Vojtaššáková 645, 027 44 Tvrodošín, IČO:36 776 271, IČ DPH: SK2022386982 (ďalej len „Usporiadateľ“).

 1. Čas konania Súťaže

Súťaž sa začína 9. 9. 2022 a končí 16. 9. 2022. Deň 9. 9. 2022 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období prvýkrát zapojiť do Súťaže a deň 16. 9. 2022 je dňom, kedy sa možno v danom časovom období poslednýkrát zapojiť do Súťaže.

 1. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:
 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

(ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

 1. Zaradenie do Súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže, ktorý počas doby trvania:

1/ Bude sledovať našu stránku @abckociky.sk
2/ Do komentára označí 2 kamarátky, ktoré čakajú bábätko a hľadajú skvelý kočík za super cenu.
3/ Do komentára napíše, ktorú farbu zavinovačky by ste chcel vyhrať.

Účasť v Súťaži nie je podmienená nákupom žiadneho tovaru. Z nákupu tovaru nevyplývajú žiadne výhody. Do Súťaže sa počas jej trvania môže Účastník zapojiť aj opakovane, avšak jeden Účastník sa môže stať najviac jedenkrát výhercom výhry. Usporiadateľ vyžrebuje 1 výhercu.

 1. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 19. 9. 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 1 výhercu.

 1. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:

Zavinovačku s kokosovou výstužou slovenského výrobcu gimme five.

 

 1. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú vyzvaní, aby Usporiadateľovi zaslali svoje kontaktné údaje prostredníctvom komentára pod súťažným komentárom na Facebooku.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercami skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, budú vyžrebovaní noví Výhercovia.

 1. Osobné údaje:

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25.5.2018  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://www.abckociky.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

 

 1. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

 

 1. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

 

V Tvrdošíne, 5.9.2022

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať

 1. prostredníctvom emailovej adresy info@abckociky.sk
 2. telefonicky na tel. čísle +421 918 752 636