Obchodné podmienky

1.1.Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.abckociky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je:

ABC CONNECT, s.r.o.,

Vojtaššáková 645,

027 44 Tvrdošín.

IČO: 36776271
DIČ: 2022386982

DIČ DPH: SK2022386982


Zapísané v Obchodnom registri v Žiline, oddiel. Sro, vložka číslo:18952/L

Tel. 0918752888,e-mail: abckociky1@gmail.com

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky, ktoré budú odlišné od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú dohodnuté ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.3. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Cena tovaru uvedená v katalógu internetového predajcu, nezahŕňa cenu dopravy a ďalšie poplatky súvisiace s obstaraním tovaru a tiež nezahŕňa poplatky za doplnkové, osobitne voliteľné služby za príplatok.

1.4. Informácie o doprave a poplatkoch za dopravu sú uvedené na stránke elektronického obchodu www.abckociky.sk. 

1.5. Akciová cena za tovar platí do vypredania zásob, alebo do doby uvedenej pri akciovom produkte. Poskytnuté akcie a zľavy sa medzi sebou navzájom nekombinujú, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny.

1.6. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru. Obrázky v eshope sú ilustračné a môžu sa v detailoch odlišovať od skutočnosti, odchýlky môžu vzniknúť aj vo farebnom prevedení, nakoľko zobrazovacia technika, môže farby zobrazovať skreslene.

2.Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Objednávať tovar je možné priamo prostredníctvom internetového obchodu www.abckociky.sk alebo mailom na info@abckociky.sk. Informácie o tovare ako aj o dostupnosti tovaru si môžete overiť mailovo, na vyššie uvedenej emailovej adrese, alebo telefonicky na telefónnom čísle +421918752636 alebo +421917269703 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 15.00 hod.

2.2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.3. Pred odoslaním objednávky, je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "do košíka". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky zákazník tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch , a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne iné doplnkové, voliteľné služby, ktoré si kupujúci zvolil.

2.4. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu automatické potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

2.5. Dostupnosť tovaru uvedená v elektronickom obchode je orientačná a môže sa meniť. V prípade, že nastane zmena v dostupnosti, prípadne niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu informáciu o zmenách s novou ponukou. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.6. Kupujúci môže realizovať nákup tovaru v elektronickom obchode predávajúceho bez registrácie alebo tiež na základe registrácie sa v elektronickom obchode.

2.7. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.8.Zákaznícky účet je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci neposkytuje údaje o zákazníckom účte tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

2.9. Predávajúci má právo zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo akokoľvek porušil obchodné podmienky. Užívateľský účet môže byť z dôvodu technických úprav a údržby krátkodobo nedostupný.

2.10. Kúpna zmluva je uzavretá doručením potvrdenia objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

3.Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

3.1. dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v množstve, kvalite a lehote, aká bola dohodnutá.

3.2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal všetky nariadenia a právne predpisy SR.

3.3. zaslať kupujúcemu faktúru v elektronickej podobe, na email, ktorý zákazník uvedenie v objednávke.

3.4. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru
a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v
slovenskom jazyku spolu so záručným listom, daňový doklad)

3.5. zrušiť objednávku, ak objednávka nebola riadne uhradené v dohodnutom termíne.

3.6. ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti skladových zásob tovaru, nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote, ktorá bola  dohodnutá v zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu iný náhradný tovar alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci kupujúcemu už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní odo dňa doručenia emailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený , že potvrdením objednávky je aj povinnosť zaplatiť jej cenu, spolu s nákladmi na dopravu, prípadne ďalšími doplnkovými službami.

4.2. Kupujúci je povinný:

. prevziať objednaný a dodaný tovar,

. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, prípadne ďalších doplnkových služieb, ktoré si zákazník zvolil ,

4.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom medzi kupujúcim a predávajúcim.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, ktorý poskytne predávajúci kupujúcemu po uzatvorení objednávky.

- dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,

- v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho.

Predávajúci si účtuje nasledovné poplatky za doručenie tovaru:

- doručenie kuriérskou službou, hodnota tovaru viac ako  69€ .... 0€,

- doručenie kuriérskou službou, hodnota tovaru menej ako 69€ .... 6€,

- dourčenie kuriérskou službou, nadrozmerné balíky a balíky s hmotnosťou nad 30 kg ..... 6€/za každý kus  nadrozmerného balíka, alebo balíka s hmotnosťou nad 30 kg.
- osobné vyzdvihnutie: 0,00€,

Pokiaľ nie je pri tovare uvedená iná suma.

Odosielame aj do zahraničia (V tomto prípade si prosím vytvorte objednávku v cudzej mene).

5.2. Tovar môže byť dodaný kupujúcemu nasledovným spôsobom:

- kurierskou spoločnosťou na adresu, ktorú uviedol kupujúci vo svojej objednávke.

- prevzatím objednaného tovaru kupujúcim na prevádzke predávajúceho.

5.3. Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci, pri vytvorení objednávky.

5.4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.5. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.6. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. Ak kupujúci zistí akékoľvek porušenie obalu, alebo tovaru, zásielku môže prevziať výlučne s výhradou, ktoré uvedie priamo kurierovi a táto výhrada musí byť riadne písomne zaznamenaná u kuriera. Poškodenú zásielku má kupujúci právo odmietnuť prevziať.

5.7. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je kupujúcemu odoslaný výlučne elektronickou formou na elektronickú adresu uvedenú zákazníkom.

5.8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnu skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza nakupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

5.9. Spôsob doručenia si kupujúci zvolí pred odoslaním objednávky, priamo v objednávke.

6. Reklamačné podmienky/Reklamačný poriadok  (zodpovednosť za vady, záruka,
reklamácie)

6.1. Záručná doba je na každý nový výrobok 24 mesiacov. 

6.2. Kupujúci je povinný po doručení a prevzatí  zásielky kuriérom tovar skontrolovať. Prípadné poškodenia je potrebné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky. 

6.3. Reklamácia sa vzťahuje len na výrobné vady, alebo skryté výrobné vady, ktoré sa prejavili pri používaní výrobku. Na mechanické poškodenia, ktoré vznikli nešetrným zaobchádzaním ako napríklad zlomené plastové časti sa záruka nevzťahuje.

6.4. K reklamácii je vždy potrebné zaslať záručný list, doklad o zakúpení tovaru a podrobný popis závady spolu s vypísaným reklamačný listom, ktorý nájdete tu: REKLAMAČNÝ FORMULÁR abckociky. Pokiaľ ku výrobku neuvediete popis závady môže to riešenie reklamácie značne skomplikovať a predĺžiť! Na reklamáciu predávajúci príjme len  čistý, resp. vyčistený tovar!

6.5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:

-aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.8. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

6.9. Ak ide o iné neodstrániteľné výrobné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

6.10. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka  a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka,týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky. 

6.11. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

6.12. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, článok 6. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich. 

6.13. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

6.14. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. 

6.15. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: 

1.) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

2.) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,

6.16. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.  Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu. 

6.17. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z  týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 

6.18. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 

6.19. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. 

6.20. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

6.21. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

6.22. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

6.23.  Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

6.24. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

6.25. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

6.26. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. 

6.27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

6.28. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa. týchto reklamačných a obchodných podmienkach, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

6.29. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa. týchto reklamačných a obchodných podmienok. 

6.30. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. 

6.31. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne. 

6.32. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 

6.33. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. 

7. Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

7.1.Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky/úhrada faktúry a pod./.

7.2. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je povinný oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy mailom na info@abckociky.sk, kde je povinný uviesť svoje údaje, číslo objednávky a dátum nákupu.

7.3. Kupujúci zašle tovar predávajúcemu na adresu ABC CONNECT, s.r.o. Vojtaššáková 645, 027 44 Tvrdošín. Vrátený tovar, nie je možné zaslať predávajúcemu na dobierku! Tovar odoslaný na dobierku, nebude predávajúcim prijatý!

7.4.Po prijatí tovaru a jeho celkovej kontrole, predávajúci vráti peniaze za tovar bezhotovostným prevodom na účet zákazníka a to najneskôr do 14 dní po jeho fyzickom prijatí a skontrolovaní tovaru na sklade predávajúceho.

7.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadávkam a nebol vadný. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7.6. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, dodávateľ nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa naspäť.

8. Kúpna cena

8.1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena"). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky v čase pred prevzatím tovaru.

8.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

8.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci ani spolupracujúca kurierska spoločnosť, tieto služby neposkytuje.

9.Ochrana osobných údajov

9.1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými stranami.

9.2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov nájdete:https://337848.myshoptet.com/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/ 

10.MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV 

10.1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,Predmestská 71, P. O. BOX B-89,  011 79 Žilina 1, web: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

10.2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

10.3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.Záverečné ustanovenia:

11.1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

11.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

11.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickom obchode predávajúceho

11.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.  

11.7. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ a telefonicky.

11.8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Obchodné podmienky sú platné od 1.6.2022 do odvolania